Stowarzyszenie Mediów Lokalnych przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności
użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) “Aplikacji Lokalsi 4.0”(dalej: „Aplikacja”) oraz bezpieczeństwa
przetwarzania ich danych osobowych.
Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje dane osobowe i inne informacje.
Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu i jak je
wykorzystujemy. To ważne informacje, więc prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem
RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o
przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Zasady te stosuje się począwszy od 25 maja
2018 roku.

 1. Jakie dane przetwarzamy?
  Przetwarzamy te dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z naszych usług
  (np. adres e-mail). Są to dane pozostawiane w ewentualnych formularzach rejestracyjnych,
  jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Aplikacji.
 2. Kto jest administratorem danych osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Stowarzyszenie
  Mediów Lokalnych z siedzibą w Jarocinie, 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A. Kontakt z
  Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki
  okres będą przetwarzane?
  Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania Ci usług świadczonych za pomocą
  Aplikacji. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed
  zawarciem umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony
  interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji
  umów o świadczenie usług elektronicznych z Użytkownikami.
 4. Czy istnieje wymóg podania danych?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako
  niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Jest to istotne,
  ponieważ nie mając niektórych danych nie możemy świadczyć usług na Twoją rzecz –
  przykładem może być niezbędność adresu e-mail dla komunikacji z Administratorem.
 5. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
  Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
  a) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  b) prawo żądania sprostowania danych,
  c) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych),
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  f) prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu
  bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich
  danych w uzasadnionym interesie Administratora).
  W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami w zakładce Kontakt, a w
  zakresie poszczególnych usług – zalogować się do usługi i skorzystać z udostępnionych w
  usłudze narzędzi IT.
  W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba
  że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na
  Twoje żądanie dotyczące Twoich danych poinformujemy Cię o tych odbiorcach.
 6. Do jakich odbiorców będą przekazywane Twoje dane osobowe?
  Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
  administratora m.in. dostawcom usług IT (w tym m.in.: Stowarzyszenie Mediów Lokalnych,
  które jest właścicielem praw do Aplikacji) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
  podstawie naszych pisemnych poleceń. Twoje dane mogą być również przygotowane
  podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom
  ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla
  potrzeb toczącego się postępowania karnego).