Rozdział I. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument

Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą “LOKALSI 4.0” stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego.

Usługodawca – Stowarzyszenie Mediów Lokalnych z siedzibą w Jarocinie, adres: 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A wpisana do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053250, posiadające NIP: 697-200-72-11, REGON: 411150840.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca dysponentem Urządzenia mobilnego, będąca użytkownikiem Internetu korzystająca z Portalu internetowego lub Aplikacji.

Wydawca – wydawca portalu internetowego współpracujący z Usługodawcą w zakresie udostępniania aplikacji

Google – spółka Google Inc. zarejestrowana w stanie Delaware (USA) z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA, będąca operatorem sklepu internetowego Google Play.

Google Play – oprogramowanie pod nazwą: Sklep Play, stworzone przez Spółkę Google, przeznaczone dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM, umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego Google Play za pośrednictwem Urządzenia mobilnego.

Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny AndroidTM.

Portal internetowy – portal wydawany przez Wydawcę służący przede wszystkim przekazywaniu treści informacyjnych, reklamowych oraz prowadzący działalność w formie Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – miejsce na Portalu internetowym służące do prowadzenia działalności handlowej lub usługowej przez Usługodawcą lub zewnętrzny sklep internetowy współpracujący z Usługodawcą w ramach portalu internetowego.

Serwis – treści dostarczane z wykorzystaniem Aplikacji

Towar – produkty oferowane przez sklep internetowy

Usługa – usługi świadczone przez portal internetowy na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)

Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę̨ na rzecz Użytkownika Usług, zawarta na czas nieokreślony w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie.

Rozdział II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji mobilnej “LOKALSI 4.0” uruchomionej na Urządzeniach mobilnych, udostępnianej nieodpłatnie przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Aplikacji mobilnej oraz w Google Play.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego zaakceptowania.
 4. Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej oraz wszelkie materiały w niej zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów należą do Usługodawcy lub osób trzecich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. W serwisie dostarczanym dzięki Aplikacji prezentowane mogą być znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.
 6. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych przez niego towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich.
 7. Warunkiem technicznym korzystania z Aplikacji jest posiadanie Urządzenia mobilnego z systemem Android oraz dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z możliwe jest przez przeglądarkę internetową.
 8. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Portalu internetowym lub Aplikacji, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 9. Niniejszy Regulamin nie określa zasad ewentualnego korzystania ze Sklepów internetowych, których oferty są prezentowane w Aplikacji. Zasady te są określane przez przedsiębiorcę prowadzącego dany Sklep internetowy na jego stronie internetowej. Portal lub Aplikacja nie są sklepem internetowym, ani stroną transakcji dokonywanej przez Użytkowników w Sklepach internetowych należących do osób trzecich.

Rozdział III. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Korzystanie z Aplikacji może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług oraz korzystanie z Portalu internetowego jest bezpłatne.
 5. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu mobilnym, Użytkownik pobiera Aplikację z serwera Google za pośrednictwem stron sklepu internetowego Google Play. Pobieranie Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej oraz aplikacji Google Play.
 6. Użytkownik może zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
 7. Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji wymaga złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu.
 8. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym.
 9. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności ich dobre imię, może on podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
 10. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca dokonuje niezwłocznej dezaktywacji dostępu Użytkownika do Aplikacji, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji z Urządzenia mobilnego.
 11. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

b) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

c) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku

 1. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika Usługodawcy, w tym informacje przekazywane w ramach korzystania z Aplikacji, nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich.

Rozdział IV. USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH APLIKACJI

 1. Usługi dostępne w Aplikacji są bezpłatne.
 2. Usługodawca umożliwia w ramach Aplikacji m.in.:
 1. dostęp do informacji, w tym o charakterze lokalnym;
 2. możliwość przekazywania Usługodawcy informacji dotyczących m.in. bieżących wydarzeń, lokalnej społeczności i innych;
 3. uzyskiwanie informacji o mających charakter przekazu reklamowego;
 4. możliwość przejścia do promowanych stron internetowych, w tym sklepów internetowych;
 5. kontakt Użytkownika z Usługodawcą.
 1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania przy pomocy Aplikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do informacji przekazywanych przy jej pomocy. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść wypowiedzi.
 2. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie swojego adresu e-mail.
 3. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych, w tym wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów. Wypowiedzi nie powinny zawierać danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem gdy dostępne w Portalu internetowym narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi (np. formularze) dopuszczają wskazanie danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, a także treści naruszających dobre imię, reputację lub renomę innych Użytkowników.
 4. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich, w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 5. Użytkownik zamieszcza swoje wypowiedzi dobrowolnie.
 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.).
 7. W granicach dopuszczalnych przez prawo Usługodawca jest uprawniony do usuwania w całości lub części treści, które naruszają niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
 8. W przypadku zawarcia przez Użytkownika transakcji ze Sklepem internetowym, odbywa się ona na warunkach określonych przez Sklep internetowy, a w szczególności określonych w regulaminie Sklepu internetowego oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział V. LICENCJA

 1. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu i pobrania Aplikacji na urządzenie mobilne Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji.
 2. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest bezpłatna.
 3. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,

b) utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym,

c) tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,

d) przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).

 1. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane z:

a) badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji w celu poznania idei i zasad funkcjonowania,

b) samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji,

c) wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Aplikacji,

d) uzyskaniem informacji, w sposób inny niż od Usługodawcy, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji,

e) publikowaniem Aplikacji,

f) innym niż publikowanie udostępnianiem Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji,

g) korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w tym wskutek podjęcia działań zakazanych Regulaminem lub obowiązującym prawem,

h) zabronione jest reverse engineering.

 1. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji określonych w niniejszym Rozdziale uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Rozdział VI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Świadczenie przez Usługodawcę Usług dostępnych w ramach Aplikacji ma charakter bezterminowy. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu od Umowy może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola rozwiązania tej umowy. W szczególności odinstalowanie Aplikacji z urządzenia będzie traktowane przez Usługodawcę jako rozwiązanie Umowy.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika, może przesłać na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 5. Rozwiązanie umowy w sposób określony powyżej, a dokonane przez konsumenta w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jest traktowane jako odstąpienie od Umowy przez konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie oświadczy inaczej.

Rozdział VII. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Rozdział VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Wzór formularza reklamacji stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

Rozdział IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Użytkownicy będący konsumentami posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą,

c) mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].

Rozdział X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W przypadku zmian w niniejszym dokumencie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje w Aplikacji zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2023 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz reklamacji

……………………………………..

/Imię i nazwisko Użytkownika/

…………………………………….

/Adres Użytkownika/

…………………………………….

/Adres e-mail Użytkownika/

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych

63-200 Jarocin

ul.Kasprzaka 1A

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną Niniejszym zawiadamiam, iż w związku ze świadczeniem usług elektronicznych przez Stowarzyszenie Mediów Lokalnych

składam reklamację dotyczącą usługi: …………………………………………………………………………………………

Opis problemu:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………..

/Podpis/